Om oss

Hvem Er Idrettsdugnad

Idrettsdugnad SA ble stiftet av Norges idrettsforbund i 2017 og er et samvirkeselskap som eies kostnadsfritt av de idrettslag som benytter seg av Idrettsdugnad SA sine tjenester. Eventuelt overskudd vil betales tilbake til idrettslagene som er deleiere og kunder av samvirket, på grunnlag av deres andel av omsetning med foretaket.

Hva Gjør Idrettsdugnad

Idrettsdugnad SA skal bistå idrettslag med gjennomføring av inntektsbringende dugnader og vil tilby idrettslagene de mest konkurransedyktige løsningene for kvalitetsprodukter som egner seg godt til videresalg. Idrettsdugnad jobber for idretten. Fortjenesten havner hos de som utfører selve dugnaden. Ikke hos mellomledd og andre aktører.

Alle medlemmer i Norges idrettsforbund kan nå bli medeiere i samvirket. Dette skjer ved første kjøp.

Les mer om samvirke som foretaksform hos Samvirkesenteret.

Lov om samvirkeforetak (Samvirkelova).

idrettsdugnad logo
DAGLIG LEDER

Even Nicolaisen
Tlf: 92 81 38 50
even.nicolaisen@idrettsdugnad.no

STYRETS LEDER

Roar Lervik
Organisasjonssjef Møre og Romsdal idrettskrets
roar.lervik@idrettsforbundet.no

STYREMEDLEM

Kristin Setså
Organisasjonssjef Nordland idrettskrets
kristin.setsa@idrettsforbundet.no

STYREMEDLEM

Jon Vilhelm Aasgård
Idrettens Hus, Ullevål Stadion
jonvilhelm.aasgard@idrettsforbundet.no

Vedtekter for Idrettsdugnad SA

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Idrettsdugnad SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Forretningskontoret er i Drammen kommune.

Foretaket skal legge til rette for at organisasjonsledd i Norges idrettsforbund får best mulig fortjeneste på egen dugnadsinnsats.

Foretaket har til formål å bidra til å styrke lokalidrettens økonomiske situasjon gjennom deltakelse i virksomheten som kjøpere av varer fra foretaket. Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen med foretaket.

Foretaket har et vekslende antall medlemmer. Medlemskap i foretaket er kun forbeholdt organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund jf. samvirkelova § 14.

Ved utmelding av foretaket har medlemmet ikke krav på å få utbetalt innestående på medlemskapitalkonto. Utmeldt medlem har ikke krav på å få ta del i etterbetaling.

Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd eller kontingent.

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

 1. Etterbetaling, jf. samvirkeloven § 27
 2. Avsetning til etterbetalingsfond, jf. samvirkeloven § 28
 3. Avsetning til medlemskapitalkonti, jf. samvirkeloven § 29
 4. Forrentning av medlemskapitalkonti, jf. samvirkeloven § 30
 5. Godskriving av foretakets egenkapital

Styret kan bare beslutte en annen anvendelse av årsoverskuddet enn de ovennevnte formål i 1 til 4 dersom det er nødvendig for å sikre en forsvarlig egenkapital.

Foretaket skal ha et styre med tre til fem medlemmer og varamedlemmer etter årsmøtets beslutning.

Norges idrettsforbund har rett til å oppnevne inntil halvparten av styret (ett til to styremedlemmer).

Valgperioden for styremedlemmer er to år.

Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser.

Foretaket forpliktes av underskrift ved styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Foretaket skal ha en daglig leder. Styret tilsetter en daglig leder. Vedkommende deltar på styremøtene uten stemmerett, og kan ikke ha styreverv i foretaket.

Årsmøtet er foretakets høyeste myndighet og finner sted innen utgangen av juni måned.

Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest 1 måned før årsmøtet finner sted. Årsmøtet skal avholdes på Ullevaal Stadion i Oslo Kommune, med
mindre det av særlige grunner bør holdes et annet sted, jf. samvirkelova § 45, annet ledd.

Styreleder eller den styreleder har utpekt åpner årsmøtet.

På det ordinære årsmøte skal følgende saker behandles:

 1. Godkjenne de fremmøtte medlemmene
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning
 5. Årsregnskap
 6. Disponering av årsoverskuddet
 7. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år
 8. Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser
 9. Valg av revisor
 10. Valg av valgkomité
 11. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet

Årsmøtet behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.

Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven.

Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor, Idrettsstyret eller minst 1/10 av medlemmene krever det skriftlig.

Dersom foretaket får mer enn 100 medlemmer skal representasjon på årsmøtet skje ved indirekte representasjon jf. samvirkelova § 37. Etter forslag fra medlemmene og idrettskretsens styre, velger idrettskretsens ting en representant og en vararepresentant blant idrettskretsens medlemmer som skal representere kretsens medlemmer av foretaket på foretakets årsmøte. Representanten og vara velges for en periode på to år, perioden skal være sammenfallende med idrettskretstingperioden. Idrettskretsen må ha minst ett idrettslag som er medlem i foretaket for å kunne velge en representant med vara, og både representanten og dens vara må være medlem i et idrettslag som selv er medlem i foretaket.

Endring av vedtektene krever 2/3 av avgitte stemmer, jf. samvirkeloven § 54 (1). I tillegg til samvirkelovens skjerpede krav til flertall, kreves 4/5 flertall av avgitte stemmer på årsmøtet for en hver endring av vedtektenes pkt. 3, 6 andre ledd og 10.

Vedtak om oppløsning av foretaket blir gjort av årsmøtet og krever 4/5 flertall.

Ved oppløsning har foretakets medlemmer rett til å få utbetaltinnestående på medlemskapitalkonti dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser.

Gjenværende midler utover dette skal gå til et allmennyttig idrettslig formål.

***